ΑΠΟΧΗ
ΑΠΟΧΗ Αποτελείται από ένα κοντάρι το οποίο καταλήγει στη μια άκρη με μεταλλική στεφάνη με δίχτυ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Δημητρόπουλος-Καράμπελας Δ., 1997, Μαρίνα. Το αρχαιότερο χωριό του τριφυλιακού Λυκαίου. Ιστορία - Λαογραφία – Κοινωνική ζωή – Φυσικό περιβάλλον – Συλλογικά θέματα, Αθήνα, σελ. 122-123.
• Ήμελλος Σ. Δ. –Πολυμέρου-Καμηλάκη Α., 1983, Παραδοσιακός υλικός βίος του ελληνικού λαού (ερωτηματολόγιο), αρ. 17, Αθήνα: Δημοσιεύματα Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, σελ. 154-162.
• Κέντρο Αλιευτικής Έρευνας,http://www.fishri.gr/index.php, τελευταία προσπέλαση 23/11/2013.
• Λευκαδίτης Γ., 1941, Το ψάρεμα στα ελληνικά ακρογιάλια. Τα σύνεργα. Οι τρόποι. Τα ψάρια., Αθήνα.
• Ματσούκα Π., 2007, Μεσσηνία, τόπος, χρόνος, άνθρωποι, τόμ. Β΄, Αθήνα: Εκδόσεις Μίλητος, σελ. 158
• Μπελίτσος Θ., 2005, «Ψαρεύοντας με κοφινέλο», στο Ιθώμη, τ. 48 (2005), σελ. 40-45.
• Perosino S., 1983, Το ψάρεμα, μτφρ. Μάνια Πολίτη – Σταύρος Τσελεμέγκος, τομ. Ά, εκδόσεις IstitutogeograficodeAgostini – Κισσός
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Γενικά
Συνταγή
Browse
(Προαιρετικό)